IMÁK

Leggyakoribb imaformák

 • szentmise
 • szentségimádás
 • rózsafüzér
 • evangéliumfeldolgozás
 • zsolozsma
 • szentírásolvasás
 • kiscsoportos ima
 • páros ima
 • egyéni ima
 • spontán ima
 • kötött ima
 • dicsőítés
 • szemlélődés
 • közbenjárás
 • elmélkedés
 • ének
 • tánc
 • kezek imája (kézművesség)
 • csend
 • ima a természetben
 • túra
 • zarándoklat

Kötött imák

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Ámen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben (vala), most (és mindenkor) és mindörökké. Ámen.

Nicea-konstantinápolyi hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Magnificat

Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Benedictus

Áldott az Úr, atyáink Istene, * mert meglátogatta és megváltotta az ő népét; Erős szabadítót támasztott minékünk * szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, *ősidők óta a próféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket; atyáinkkal irgalmat gyakorol, * hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, * hogy nekünk váltja be, amit ígért; hogy félelem nélkül * és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk: szentségben és igazságban járjunk előtte * napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, † a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, * mert az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját; az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból,
hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, *lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökké. Ámen.

Úrangyala

Reggeli harangszóra (általában 6 óra), déli harangszóra, valamint esti harangszóra (általában télen 19, nyáron 20 óra)

V: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,

M: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy, Mária...
V: Íme az Úrnak szolgálóleánya,

M: legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy, Mária...
V: És az Ige testté lőn,

M: és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy, Mária...
V: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja,

M: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
V: Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. M: Ámen.

Ima ébredés után

Mindenható Úristen, aki e napnak kezdetéhez elvezettél minket, kegyelmed erejével őrizz meg, hogy e napon semmi bűnbe ne essünk, hanem parancsaid teljesítésére szolgáljon minden szavunk. Erre irányuljanak gondolataink és cselekedeteink. Szűz Mária és a szentek mindnyájan, legyetek közbenjáróink az Úrnál, hogy elnyerhessük az Ő segítségét és szabadítását, aki él és uralkodik mindörökké. Ámen.

Már kél a fénynek hajnalcsillaga

esengve kérjük az Urat,
járjon ma mindenütt velünk, ne rontsa ártás életünk.
Nyelvünket fogja fékre ma: ne szóljon rút perek szava;
szemünket védőn óvja meg: a hívságot ne lássa meg!
Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség;
a testnek dölyfét törje meg étel- s italban hősi fék,
hogy majd a Nap ha távozott, s az óra újra éjt hozott,
lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete.
Dicsérjük az örök Atyát, dicsérjük egyszülött Fiát,
s a Lelket, a Vigasztalót, most és örök időkön át! Ámen.

Nyisd meg, Uram, ajkamat, szent neved dicséretére, tisztítsd meg szívemet minden hiábavaló es zavaros gondolattól, világosítsd meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy méltón és figyelmesen végezzem mai napi imádságaimat, és meghallgatást nyerjek isteni fölséged színe előtt. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Uram, Istenem! Tiéd az éjszaka, és tiéd a nappal;kezed műve a hajnali harmatcsepp és a Nap.Add, hogy ma egész nap jókedvű és tiszta legyek,a Világosság fia!Köszönöm, hogy vagy, és hogy megteremtettél engem is.Légy mindig jó hozzám,és a te irgalmas szereteted ragyogjon mindig fölöttem!Óvj meg a bűntől a mai napon, tölts el a te Lelkeddel!Jó akarok lenni, hogy örömöd teljék bennem,és szeretni akarlak téged, Uram. Ámen.

Ima kiscsoport előtt

Jöjj el, Szentlélek Úristen, igazság és szeretet lelke! Adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál bennünket. Világosítsd meg értelmünket, hogy a természetben és az emberi életben felfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait. Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben alkalmasak legyünk az igazság szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Ima lefekvés előtt

Urunk, Jézus Krisztus, Te vagy az Út, amelyen járnunk kell, az Igazság, amelyet keresve keresünk, az Élet, amely egyetlen boldogságunk. Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled. Áldd meg egyházunkat, hazánkat, szüleinket és tanárainkat! Segíts továbbra is, hogy úgy szeressük egymást és minden embert, ahogy tanítványaidhoz illik! Add, hogy eredményeink és kudarcaink egyformán Hozzád vezessenek. Te pedig vezess minket Atyádhoz, akit Veled és Általad dicsérünk most és mindörökké. Ámen.

Este:

Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk tégedet: légy kegyes, és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet. Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk! Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt világosságod rontsa szét! Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Ámen.

Erdő mellett estvéledtem,
Subám fejem alá tettem.
Összetettem két kezemet,
Úgy kértem jó istenemet:

- Én Istenem, adjál szállást!
Már meguntam a járkálást;
A járkálást, a bujdosást,
Az idegen földön lakást.

Adjon Isten jó éjszakát,
Küldje hozzám szent angyalát:
Bátorítsa szívünk álmát;
Adjon Isten jó éjszakát!

Loyolai Szent Ignác legkedvesebb negyedórája

A Szent Ignác-i examen a szerető figyelmesség imája. Kerete rendkívül egyszerű: napunk egy alkalmas időpontjában elcsendesedünk, és visszatekintünk az előző examen óta eltelt időre. Lényege a bennünk működő erők, belső megmozdulások mérlegelése, kiértékelése. Az examen gyakorlata azt szolgálja, hogy megérezzük, megtaláljuk Istent önmagunkban, teljes emberi személyiségünkkel odaforduljunk Istenhez.

Napi-examen

 • ...megállok...elcsendesedem...teret engedek Istennek...
 • Krisztus meghívott, hogy az isteni természet részeseivé legyetek (2Pét 1,2-7)
 • Krisztusnak milyen hívását fedeztem fel a mai napon?
 • (végiggondolom a napomat)
 • Bocsánatot kérek, ha nem akartam közösségben lenni Jézus Krisztussal
 • Hálát adok mindazért, ahogyan ma Krisztus isteni természetének részesévé tett...
 • Hogyan alakítasz most magadhoz, Uram, Jézus?
 • Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Napom - máshonnan nézve

 • megállok...elcsendesedem...teret engedek Istennek...
 • Mire tanítanak mai kudarcaim?
 • Bocsánatot kérek, ha kudarcaimból kizártam Istent...
 • Hálát adok mindazért, amit ezekből a tapasztalatokból merítettem...
 • Most mire késztetsz, Uram?
 • Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Áldozási imák

Áldozás előtt és után

Ima szentáldozás előtt:

Hiszem Uram és vallom, hogy te valóban Krisztus, az élő Istennek Fia vagy, aki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között első én vagyok. A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem; mert nem mondom ki ellenségeimnek a titkot, sem csókot sem adok neked, mint Júdás, hanem megvallak, mint ama gonosztevő: Emlékezzél meg rólam Uram, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam Uralkodó, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam Szent, midőn eljössz a te országodba. Ne váljék Uram ítéletemre vagy kárhozatomra a te szent titkaidban való részesülés, hanem testem és lelkem oltalmára és gyógyulására. Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a te valóságos és legtisztább tested s a te valóságos és elevenítő véred. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára és az örök életre. Ámen.

vagy:

Mindenható, örök Isten, íme, egyszülött Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak szentségéhez járulok. Úgy közeledem, mint beteg az élet orvosához, mint tisztátalan az irgalom forrásához, mint vak az örök dicsőség fényéhez, mint szegény ügyefogyott az ég és föld Urához. Kérlek azért végtelen irgalmadra, légy kegyes betegségemet meggyógyítani, szegénységemet meggazdagítani és ruhátlanságomat befödni: hogy az angyalok kenyerét, a királyok Királyát, uralkodók Urát oly tisztelettel és alázattal, annyi töredelemmel, áhítattal és tisztasággal, olyan hittel és jó szándékkal vegyem magamhoz, amint az lelkem üdvösségére a leghasznosabb. Engedd, Uram, hogy testednek és vérednek ne csak szentségét, hanem erejét és kegyelmeit is érezhessem. Mindenható Atyám, add, hogy szent Fiad testét úgy vehessem magamhoz, hogy ezáltal Jézus titokzatos testének részese lehessek, annak tagjai közé számítsak. Engedd, hogy a kenyér színe alatt rejtőző kedves Fiadat, kivel most földi vándorlásomban akarok egyesülni, egykor az örökkévalóságban színről színre is megláthassam. Aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

Ima szentáldozás után: Felajánló imádság!

Ó, emberré lett örök bölcsesség, szeretetre és imádásra méltó Jézus, igaz Isten és igaz ember! A mai napon megújítom és megerősítem keresztségi fogadalmamat.

Egészen Jézus Krisztusnak, az emberré lett bölcsességnek adom át magamat, hogy őt követve hordozzam keresztemet életem minden napján.

Hogy pedig hűségesebben szolgáljak Neki, mint azt eddig tettem, azért Téged, ó Mária, az egész mennyei udvar jelenlétében Anyámnak és Úrnőmnek választalak. Neked adom át és Neked szentelem testemet és lelkemet, belső és külső javaimat, összes elmúlt, jelen és jövendőbeli jócselekedeteim értékét. Teljes jogot és hatalmat adok Neked fölöttem és minden fölött, ami az enyém, kivétel nélkül, hogy tetszésed szerint rendelkezzél vele, Isten nagyobb dicsőségére, időben és örökkévalóságban.

Ámen.

vagy:

Fogadd el, Uram, szabadságomat, Fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat S emlékezésem. Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok Egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlan úr Rendelkezésed. Csak egyet hagyj meg ajándékodul: Szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém, A kegyelemmel, S minden, de minden gazdagság enyém, Más semmi nem kell.

Krisztus lelke, szentelj meg engem! Krisztus teste, üdvözíts engem! Krisztus vére, ihless meg engem! Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem! Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem! Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! Halálom óráján hívj el engem! Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön-örökké. Ámen.

vagy:

Íme, jóságos Jézusom, (lélekben) térdre borulok szent színed előtt, és lelkem egész buzgóságával kérlek: öntsd szívembe a hit, remény és a szeretet élő érzelmeit, a bűneim felett érzett igaz bánatot és bűneim jóvátételére az elszánt erős akaratot. Megilletődött lélekkel és együttérző szívvel elmélkedem öt szent sebedről, szemem előtt tartva, amit Dávid próféta már előre megmondott rólad, jóságos Jézusom: "Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat".

A rózsafüzér ájtatosság

Hagyományos és az Isteni irgalmasság rózsafüzérek

A rózsafüzért keresztvetéssel kezdjük, majd elmondjuk az Apostoli hitvallást. Az első szemekre elmondjuk a bevezető imákat:

Mi Atyánk..., három Üdvözlégy Mária a megfelelő titkokkal és Dicsőség. Ezt követően kezdjük az első tizedet a Miatyánkkal és a tíz Üdvözléggyel. A tizedek végén a Dicsőséget imádkozzuk. Sok helyen szokásban van, hogy elimádkozzák a következő imádságot:
Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Az örvendetes olvasó (hétfőn és szombaton)
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse,
A tizedekre:
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál
2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál

A világosság olvasója (csütörtökön)
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki megtisztítson minket
2. aki lelkünk békéjét megőrizze
3. aki a szentségekben megerősítsen
A tizedekre:
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét
3. aki meghirdette Isten országát
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

A fájdalmas olvasó (kedden és pénteken)
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki értelmünket megvilágosítsa,
2. aki emlékezetünket megerősítse,
3. aki akaratunkat tökéletesítse,
A tizedekre:
1. aki érettünk vérrel verítékezett
2. akit érettünk megostoroztak
3. akit érettünk tövissel koronáztak
4. aki érettünk a nehéz keresztet hordozta
5. akit érettünk keresztre feszítettek

A dicsőséges olvasó (szerdán és vasárnap)
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa
2. aki szavainkat vezérelje
3. aki cselekedeteinket kormányozza
A tizedekre:
1. aki a halálból feltámadt
2. aki a mennybe felment
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott

Végén:

E: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
M: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!E: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Az irgalmasság rózsafüzére

Bevezetés:

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.
Nagy szemekre:

"Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak: a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért."
Kis szemekre:

"Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!"
Befejezésre (háromszor):

"Szent Isten, szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"

Lelkiismeret-vizsgálatok

...és a szentgyónás menete

Átfogó lelkiismeret-vizsgálat

Nézd végig az életedet és a másokkal való kapcsolataidat, főleg a szeretetparancs szerint: mert a szeretet a mi Urunk, Jézus Krisztus főparancsa.

Ha igazán szereted az Urat, vajon figyelsz-e rá napi elfoglaltságaid közben? Szívesen beszélgetsz-e Vele a napi imáidban? Megteszed-e azt, amit kér tőled? Igyekszel-e örömet szerezni Neki? Kéred-e vezetését, tanácsát, segítségét? Mi életed alapvető irányultsága: szeretetből fakadó, folyamatos ajándékozás vagy önzésből fakadó folyamatos szerzésvágy, birtokolni akarás? Tudsz-e jószívű, türelmes, segítőkész lenni a körülötted élő emberek iránt? Tiszteled-e barátod/barátnőd, barátaid személyiségét, szabadságát, vagy szeretnéd rabságban tartani őket, akaratodat érvényesíteni fölöttük? Törekszel-e örömet szerezni nekik? Ha megbetegszik valaki, törődsz-e vele, segíted-e vagy talán elmenekülsz tőle? Elfogadod-e önmagadat? Nem élsz-e vissza testi adottságaiddal és képességeiddel: túlzott szellemi- és fizikai megterhelés, túlzott szexuális érdeklődés (filmek, újságok, tévé, internet, stb.), túlzott étel-, ital-, kávéfogyasztás, dohányzás? Szereted- e magadat annyira, hogy megfelelő mértékben pihensz, dolgozol, elkerülöd a lustaságot és a túlzott tévénézést? Szereted-e magad annyira, hogy gondoskodsz képességeid, személyiséged fejlődéséről, egészséged megőrzéséről? Milyen a keresztény értékrended? Kész vagy-e arra, hogy a teljes szexualitást csak a házasságon belül éld meg? Szexuális vágyaidat a lélek uralma alatt tartod-e, törekszel-e magasabb szintre emelni a szolgáló szeretet, imádság, alkotás és önmegtagadás által? Hálát adsz-e rendszeresen imádságaidban Istennek azokért az ajándékokért, amelyeket Tőle kaptál? Van-e benned neheztelés, harag, elutasítás családod vagy rokonságod e-gyes tagjai iránt? Önmagaddal szemben van-e benned harag, elutasítás, önvád, kicsinyhitűség? Figyelsz-e a másik emberre? Elkerülöd-e a csúnya beszédet, hazugságot, megszólást, éles kritikát? Visszaélsz-e mások bizalmával? Féltékenységgel, lopással, veszekedéssel megbántasz-e másokat? Ha igazán szereted a másik embert, keresed-e az alkalmat, hogy szolgáljad, segítsed, vigasztaljad, megerősítsed? Ha lelki problémái vannak, van-e időd meghallgatni őt? Észreveszed-e fájdalmait, örömeit? Együttérzel-e vele szomorúságában? Van-e benned vendégszeretet? Anyagilag segíted-e azt, aki szükséget szenved? Előfordult-e, hogy elutasító, lekezelő, rosszindulatú, irigy, gúnyolódó voltál valakivel szemben? Vizsgáld meg, mi az a terület, ahol szeretetvágyad sérülést szenvedett! Lehet, hogy nem kaptál elég figyelmet, megértést, szeretetet szüleidtől, testvéredtől, barátaidtól? Esetleg csalódást okoztak, lenéztek, kigúnyoltak, mellőztek, nem ismerték el értékeidet? Lehetetlen alaknak, csúnyának, bolondnak mondtak, aki nem viszi semmire az életben? Kérd gyógyulásodat ezekre vonatkozóan Jézustól, aki szeret és értékesnek tart téged! Vizsgáld meg a gonosz lélek hatásait is életedben! Van-e valami, ami megkötözi lelked szabadságát: divat, evés-ivás, szex, pénz, siker, okkult játékok vagy tanfolyamok: ezotéria, horoszkóp, jóslás, szellemidézés? Vannak-e hosszabb lehangolódásaid, félelmeid, szorongásaid, nyugtalan álmaid? Vannak-e hamis vallási hiedelmek benned: reinkarnáció, stb.?

Milyen területen tudnál azonnali, konkrét lépéseket tenni lelki szabadságod érdekében? Például valakitől bocsánatot kérni, a házasságon kívüli/ előtti szexuális kapcsolatot abbahagyni, evést-ivást mérsékelni, tévét ritkábban nézni, stb.? Helyes értékrendet és napirendet felállítani? Akivel szemben eddig elutasító voltál, irányában az elfogadás első lépéseit megtenni?

Olvasd el figyelmesen az alábbi lelkitükröt, és figyeld meg, hogy elkövetted-e utolsó gyónásod óta az adott bűnt?

Tudtad, vagy legalább érezted-e, hogy amit teszel, az bűn lesz-e? Ha nem, akkor nem követtél el bűnűt, mert a bűn Isten parancsának tudatos megszegése. Ha tudtad, akkor akartad-e? Ha nem, akkor szintén nem bűn, mert a bűn Isten parancsának szándékos megszegése.

I. Istennel való kapcsolatom

Ki vagy mi áll az első helyen az életemben? Hol foglal helyet Isten az életemben?

Fordítok-e kellő időt a vele való kapcsolat kialakítására, elmélyítésére? Imádkozom rendszeresen?

Törekedtem-e arra, hogy imádságom összeszedett legyen, vagy csak figyelmetlenül és rendszertelenül imádkozom?

Olvasom-e néha a szentírást?

Szégyelltem-e mások előtt keresztény voltomat? Beszéltem-e a hitem ellen, néztem, hallgattam-e hitellenes dolgokat?

Tisztelettel vagyok-e az Istennek szentelt személyek, helyek, tárgyak iránt (pl. pap, templom, kereszt, rózsafüzér, Biblia)?

Kiszorítják-e életemben Istent az első helyről a bálványok (babona, jövendölés, vallástalanság)?

Szoktam-e csúnyán, durván beszélni? Káromkodtam-e? Átkozódtam, szitkozódtam-e?

Használtam-e feleslegesen Isten vagy a szentek nevét, jelzőként, vagy töltelékszóként?

Részt vettem-e vasárnap a szentmisén? Nem szoktam elkésni? Figyelek a szentmisén?

Próbálom a hétköznapjaimban hasznosítani a szentmisében, a prédikációban hallottakat?

Tudok-e áldozatot hozni Istenért? Vállalok plusz feladatokat (keresztút, szentségimádás, rózsafüzér) Istenért?

Dolgoztam-e vasárnap pénzkereső munkát?

Igyekeztem-e ünneppé tenni a vasárnapot szentmisével, pihenéssel, családommal való időtöltéssel?

Visszaéltem-e Isten jóságával, irgalmával? Vártam-e tőle, hogy minden gondomat megoldja anélkül, hogy én tettem volna valamit azokért?

Hittel beszélek-e Istenről családomban, baráti, ismerősi körömben, közösségemben, iskolában, munkahelyen?

Tudok-e tanúságot tenni Istenről, és nem hallgatom-e el, hogy keresztény vagyok?

Úgy élek, hogy az méltó a kereszténységemhez? Megtartom-e az Egyház parancsait és a böjtöt?

Szoktam-e rendszeresen gyónni? Gyónásomra fel szoktam-e készülni megfelelően?

III. Önmagammal való kapcsolat

Kötelességeimet megfelelően elvégeztem? Törekszem-e a helyes önismeretre?

Van-e bennem kellő alázat és szeretet?

Voltam-e torkos, válogattam-e az ételekben? Voltam-e falánk?

Nem voltam önző, vagy durva, büszke, hiú? Tettem-e olyat, ami vakmerő, vagy tettem-e kárt magamban?

Tudok-e mértékletes lenni?

Kész voltam-e mindig segíteni a másiknak? Jó példát adtam a másiknak viselkedésemmel?

Eleget sportolok, pihenek?

Lusta vagyok-e? Próbálom-e hasznos és értelmes dolgokkal eltölteni az időmet?

Fogyasztok-e káros élvezeti cikket: alkohol, cigaretta, drog? Vannak-e káros szenvedélyeim (TV, játék, internet)

II. Embertársaimmal való kapcsolatom

Szívesen segítek szüleimnek, nagyszüleimnek? Meglepem-e néha őket valami apró kedvességgel?

Van-e türelmem az öregekhez? Hallgatok-e tanácsaikra?

Voltam-e udvariatlan, pimasz, szemtelen? Tisztelettel voltam-e szüleim, testvéreim iránt? Engedelmeskedtem-e nekik? Veszekedtem velük?

Tisztelettudó voltam-e az idősebbekkel, tanáraimmal, főnökömmel, jótevőimmel, papjaimmal?

Helyesen beszéltem-e róluk, kibeszéltem-e őket? Szavaim lelkesítőek, vagy elkeserítőek? Törekszem-e bátorítani, biztatni azokat, akiknek erre van szükségük?

Imádkoztam-e az élő és meghalt szeretteimért?

Megbízható becsületes vagyok-e? Mondtam rosszat másról rágalmaztam, megszóltam-e mást? Beszéltem más hibájáról, pletykáltam, gúnyolódtam-e?

Ítélkeztem-e elhamarkodottan? Gyalázkodtam-e? Sértettem-e meg valakinek a becsületét? Uszítottam, nevetségessé tettem-e valakit?

Hazudtam-e? Elhallgattam-e valamit? Mértékletes voltam-e a beszédben?

Tanúskodtam vagy esküdtem hamisan? Ígéreteimet mindig megtartottam?

Vállaltam-e mindig tettemért a következményeket?

Van-e bennem gyűlölet, harag, indulat valaki iránt?

Vigyázok-e arra, hogy a haragomat ne hirtelen fejezzem ki, ne maradjon meg tartósan, és ne fejeződjék ki szóban vagy tettben?

Részt vettem-e verekedésben, bosszúban?

Vigyáztam egészségemre, magam és mások életére és környezetemre?

Ápolom-e a betegeket, haldoklókat, akik iránt felelősséggel tartozom? Mulasztottam-e el segítségnyújtást?

Voltam-e felelőtlen, gondatlan, könnyelmű, figyelmetlen? Elhanyagolom-e kötelességeimet?

Viselkedésemmel adtam-e jó példát másoknak? Nem éltem-e vissza hatalmammal, beosztásommal?

Próbálok-e ötleteimmel, kreativitásommal, képességeimmel, tehetségemmel hozzájárulni embertársaim testi és lelki fejlődéséhez?

Okoztam-e botrányt?

Kiálltam-e mindig az élet védelmében a fogantatástól a természetes halálig? Adtam-e tanácsot abortuszra, eutanázia végzésére? Beleegyeztem-e hasonló tettbe?

Gondoltam, néztem, vagy tettem-e szemérmetlent, paráznát?

Néztem-e szemérmetlen filmet (prostitúció, nemi erőszak, homoszexualitás, pedofília), beszéltem-e parázna tettről? Tettem-e magamon, vagy mással valami szemérmetlent? Önkielégítést végzetem-e? Mással voltam-e együtt házasságon kívül? Törtem-e házasságot?

Próbálom-e féken tartani nemi vágyaimat? Imádkozom és böjtölök-e ennek érdekében? Kérem-e Isten segítségét az ösztöneim feletti uralmam megerősítéséért?

Uralkodtam-e érzéseimen, fantáziámon, szememen, a kísértéshelyzetekben?

Loptam-e? Kicsi értéket sem? Talált tárgyat visszajuttattam-e a tulajdonosának?

Tudok-e anyagi beosztással élni? Ragaszkodom-e túlságosan anyagi javakhoz? Védem-e az értékeket?

Adakozom-e a szegényeknek?

Pusztítottam, csaltam, rongáltam, zsaroltam-e, elnéztem-e mások ilyen tettét?

Csábítottam valakit rosszra? /pl. lopásra, hazugságra, csalásra/ Nem hallgattam el más bűnét? Dicsértem-e meg más bűnét, adtam-e tanácsot valakinek a bűnre? Egyetértettem valakivel a bűnben? Segítettem-e valakinek a bűn végrehajtásában?

Nem voltam irigy? Nem kívántam más képességét, tulajdonát?

Tudok-e hálát adni azért, amim van és örülök-e a más javainak, boldogságának?

Meg tudok-e bocsátani másoknak, akik ellenem követtek el bűnöket?

A gyónás menete

1. köszönés: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

2. keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen.

3. Gyónom a mindenható Istennek, és Isten helyett neked lelki atyám, hogy utolsó gyónásomtól fogva a következő bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam: ...

4. elmondom a bűneimet, meghallgatom a lelkiatya tanácsait,

és figyelek az elégtételre

5. bánatima: Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jóistent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, és a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmat el-kerülöm.

6. feloldozás: Isten a mi irgalmas Atyának, aki Szent Fiának kereszthalál és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot és elküldte a Szentlelket a bűnök bocsánatára. Az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét. ÉS ÉN FELOLDOZLAK TÉGED BŰNEIDTŐL, AZ ATYA ÉS A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN. Ámen.

Pap: Magasztaljuk Istent, mert jó hozzánk. H: Mert örökké szeret minket.

Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével.

7. keresztvetés: (mint fent) 8. köszönés (mint fent)

9. ezután elvégzem a feladott elégtételt

Az irgalmasság cselekedetei

7 testi és 7 lelki cselekedet

Az irgalmasság testi cselekedetei:

1. az éhezőknek ételt adni,

2. a szomjazóknak italt adni,

3. a szegényeket ruházni,

4. az utasoknak szállást adni,

5. a betegeket meglátogatni

6. a börtönben levőket látogatni,

7. a halottakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki cselekedetei:

1. a bűnösöket meginteni,

2. a tudatlanokat tanítani,

3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,

4. a szomorúakat vigasztalni,

5. a bántalmakat békével tűrni,

6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,

7. az élőkért és holtakért imádkozni.

Oltalmad alá futunk Istennek szent anyja, Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől. Mindenkoron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, Mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen.

Szűz Szülője Istennek! Engedd, hogy tied legyek! Tied élet, s halálban, Tied jó és balsorsban, Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre. Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek!

Anyám, Tebenned bízok és remélek! Anyám, Teutánad epedek! Anyám, Te jóságos, kegyelmezz! Anyám, Te hatalmas, védelmezz! Anyám, jöjj, segíts imádkozni! Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni! Anyám, ó, jöjj, s ne hagyj elveszni!

Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segíteni, ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes! Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke! Föld reménye, és mennynek ékessége!

Ki kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatat-lanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít minden időben! Biztosan állítom életben és halálban: Mária mindig segít minden balsorsban! Azért hiszem és meghalok ezen hitemben: Hogy veled lehessünk, ó anyám, fenn az égben!

Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet, s halálban, Tied jó és balsorsban, Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre. Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek! Ámen.

Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe:

 • egy jó szót szólni,
 • egy beteget fölvidítani,
 • óvatosan csukni be az ajtót,
 • apróságoknak örülni,
 • mindenért hálásnak lenni,
 • jó tanácsot adni,
 • egy levél megírásával örömet szerezni,
 • jogos panaszt nem emlegetni fel újra,
 • nem tenni szóvá mások hibáját,
 • a levert hangulatot nem venni komolyan,
 • nem sértődni meg egy félresikerült szó miatt,
 • megtalálni a dicsérő, elismerő szót a jóra,
 • megtalálni az együtt érző szót a megalázottaknak,
 • találni egy tréfás szót a gyerekeknek,
 • elismerni az elkövetett helytelenségemet,
 • örülni a holnapi napnak,
 • bizonyos dolgokra aludni egyet,
 • mindenre rászánni a kellő időt és gondot,
 • és minden és mindenki iránt szeretettel lenni.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légyoltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.

Szent XXIII. János pápa imádsága

Mennyei Atyám! Hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd! Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint te: mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit vezessek közelebb Szent Fiadhoz a Szűzanya által. Ámen.

Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a Fény, hogy másoknak is fénye lehess, legyen áldott a Nap sugara és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget osztó forrás a szeretetre szomjazóknak és legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed azoknak akik érte nyúlnak. Végül legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen Aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizzen meg Önmagadnak és a téged szeretőknek.